English

यस बारेमा

यो नेपाली मौसम ए.पी.आइ(A.P.I) हो|यो ए.पी.आइ बाट नेपाली मा वा अंग्रेजी मा नेपाली मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ |यसको स्रोत हरु यो देएको लिंक बाट तानिएको हो Iहेर्न येह थिनुहोस यसको स्रोतहरु गिटहब (Github) मा पाहुन सक्नुहुन्छ I येस्मा योगदान गर्न यस लिंक मा जानुहोला Iयेहा थिनुहोस

कसरि प्रयोग गर्ने ??

यो ए.पी.आइ (API) ले दीएको अनुरोध लाई प्रयोग गरि (jason) आधार मा रिजल्ट प्रधान गर्छI.

अंग्रेजी मा मौसम थाहा पाउन को लागि:-
->>pass ?place=placename

नेपाली मा मौसम थाहा पाहुन को लागि :-
->>pass ?placenp=placename

जस्तै:-
https://nepal-weather-api.herokuapp.com/api/?place=all र यसले यस्तो आधार मा तपाई लाई अंग्रेजी मा परिणाम दिन्छI:

{"status":"true",[{"status":"true","place":"Dadeldhura","max":"24.8 C","min":"16.0 C","rain":"0.0 mm"},{"status":"true","place":"Dipayal","max":"33.5 C","min":"23.0 C","rain":"5.2 mm"},{"status":"true","place":"Dhangadi","max":"32.2 C","min":"24.9 C","rain":"Traces"},{"status":"true","place":"Birendranagar","max":"31.9 C","min":"21.9 C","rain":"Traces"},{"status":"true","place":"Nepalgunj","max":"34.0 C","min":"25.0 C","rain":"0.0 mm"},{"status":"true","place":"Jumla","max":"27.3 C","min":"13.6 C","rain":"0.0 mm"},{"status":"true","place":"Dang","max":"31.8 C","min":"21.5 C","rain":"0.4 mm"},{"status":"true","place":"Pokhara","max":"30.2 C","min":"20.5 C","rain":"274.2 mm"},{"status":"true","place":"Bhairahawa","max":"34.0 C","min":"24.4 C","rain":"41.1 mm"},{"status":"true","place":"Simara","max":"33.5 C","min":"25.0 C","rain":"0.0 mm"},{"status":"true","place":"Kathmandu","max":"27.8 C","min":"18.4 C","rain":"16.6 mm"},{"status":"true","place":"Okhaldhunga","max":"23.4 C","min":"16.8 C","rain":"33.2 mm"},{"status":"true","place":"Taplejung","max":"26.2 C","min":"17.2 C","rain":"4.0 mm"},{"status":"true","place":"Dhankuta","max":"28.4 C","min":"20.0 C","rain":"0.8 mm"},{"status":"true","place":"Biratnagar","max":"33.2 C","min":"23.7 C","rain":"12.7 mm"},{"status":"true","place":"Jomsom","max":"21.0 C","min":"12.0 C","rain":"0.0* mm"},{"status":"true","place":"Dharan","max":"32.5 C","min":"24.6 C","rain":"2.1* mm"},{"status":"true","place":"Lumle","max":"23.5 C","min":"15.5 C","rain":"84.8* mm"},{"status":"true","place":"Jankapur","max":"34.2 C","min":"26.2 C","rain":"0.0* mm"},{"status":"true","place":"Jiri","max":"23.0 C","min":"17.0 C","rain":"14.7* mm"}}
			

https://nepal-weather-api.herokuapp.com/api/?placenp=all र यसले यस्तो आधार मा तपाई लाई नेपाली मा परिणाम दिन्छI:

{[{"status":"true","place":"डढेलधुरा","max":"२४.८ C","min":"१६.० C","rain":"०.० mm"},{"status":"true","place":"दिपाएल","max":"३३.५ C","min":"२३.० C","rain":"५.२ mm"},{"status":"true","place":"धनगढी","max":"३२.२ C","min":"२४.९ C","rain":"फाटफुट"},{"status":"true","place":"बिरेन्द्र्नगर","max":"३१.९ C","min":"२१.९ C","rain":"फाटफुट"},{"status":"true","place":"नेपालगञ्ज","max":"३४.० C","min":"२५.० C","rain":"०.० mm"},{"status":"true","place":"जुम्ला","max":"२७.३ C","min":"१३.६ C","rain":"०.० mm"},{"status":"true","place":"दाङ","max":"३१.८ C","min":"२१.५ C","rain":"०.४ mm"},{"status":"true","place":"पोखरा","max":"३०.२ C","min":"२०.५ C","rain":"२७४.२ mm"},{"status":"true","place":"भैरहवा","max":"३४.० C","min":"२४.४ C","rain":"४१.१ mm"},{"status":"true","place":"सिमारा","max":"३३.५ C","min":"२५.० C","rain":"०.० mm"},{"status":"true","place":"काठमाडौं","max":"२७.८ C","min":"१८.४ C","rain":"१६.६ mm"},{"status":"true","place":"ओखल्ढुङ्गा","max":"२३.४ C","min":"१६.८ C","rain":"३३.२ mm"},{"status":"true","place":"ताप्लेजुङ","max":"२६.२ C","min":"१७.२ C","rain":"४.० mm"},{"status":"true","place":"धनकुटा","max":"२८.४ C","min":"२०.० C","rain":"०.८ mm"},{"status":"true","place":"बिराटनगर","max":"३३.२ C","min":"२३.७ C","rain":"१२.७ mm"},{"status":"true","place":"जोम्सोम","max":"२१.० C","min":"१२.० C","rain":"०.०* mm"},{"status":"true","place":"धरान","max":"३२.५ C","min":"२४.६ C","rain":"२.१* mm"},{"status":"true","place":"लुम्ले","max":"२३.५ C","min":"१५.५ C","rain":"८४.८* mm"},{"status":"true","place":"जनकपुर","max":"३४.२ C","min":"२६.२ C","rain":"०.०* mm"},{"status":"true","place":"जिरी","max":"२३.० C","min":"१७.० C","rain":"१४.७* mm"}]}
			

निश्चित ठाउँ को लागि

https://nepal-weather-api.herokuapp.com/api/?place=dang यस्तो आधार मा तपाई लाई मौसम निश्चित ठाउँ को लागि अंग्रेजी मा दिन्छI

{"status":"true","place":"Dang","max":"31.8 C","min":"21.5 C","rain":"0.4 mm"}
			

https://nepal-weather-api.herokuapp.com/?placenp=dang यस्तो आधार मा तपाई लाई मौसम निश्चित ठाउँ को लागि नेपाली मा दिन्छI

{"status":"true","place":"दाङ","max":"३१.८ C","min":"२१.५ C","rain":"०.४ mm"}
			

अशफल भएमा

ठाउँ पत्ता लगाउन नसकेमा यस्तो परिणाम आउनेछI

{"status":"false","msg":"sorry could not find that place... please pass the place=[one of the valid places]","valid_places":['Dadeldhura','Dipayal','Dhangadi','Birendranagar','Nepalgunj','Jumla','Dang','Pokhara','Bhairahawa','Simara','Kathmandu','Okhaldhunga','Taplejung','Dhankuta','Biratnagar','Jomsom','Dharan','Lumle','Janakpur','Jiri']}
			

यदि केहि पनि पठाउनुभएन भने यस्तो परिणाम देखाउछI

ठाउँ हरु

इ ठाउँ हरु यो दीएको लिंक मा सजिलै पाहुन सक्नुहुनेछ Ihttp://mfd.gov.np/weather/यस मा भएका सबै डाटा हरु यसै बाट लीएको हो I
नेपाली मा->>
डडेल्धुरा ,दिपायल ,धनगडी , बिरेन्द्रनगर , नेपल्गुन्ज , जुम्ला , दाङ्ग, पोखरा , भैरहवा , सिमरा , काठमाडौँ , ओखल्धुङ्ग , ताप्लेजुंग , धनकुटा , बिराटनगर , जोमसोम , धरान , लुम्ले , जनकपुर , जिरी

अंग्रेजी मा->>
Dadeldhura,Dipayal,Dhangadi , Birendranagar , Nepalgunj , Jumla , Dang , Pokhara , Bhairahawa , Simara , Kathmandu , Okhaldhunga , Taplejung , Dhankuta , Biratnagar , Jomsom , Dharan , Lumle , Janakpur , Jiri